ม.รามฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้

Spread the love
รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ถ่ายรูปกับผู้สมัครนายกองค์การของทั้งสองพรรค

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. เพียง 2 พรรคเท่านั้นคือพรรคสานแสงทองและพรรคตะวันใหม่ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาที่มีอย่างน้อย 3 พรรค และในการเลือกตั้งปีนี้มีพรรคลงสมัครเพียงแค่ 2 พรรค คือ พรรคสานแสงทองและพรรคตะวันใหม่

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้นทางมหาวิทยาลัยได้ให้ทั้ง 2 พรรคเลือกหมายเลขผู้ลงสมัครโดยการจับสลาก ผลคือพรรคสานแสงทองได้ หมายเลข 1 และพรรคตะวันใหม่ได้หมายเลข 2 ส่วนการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. เป็นประจำทุกปี โดยได้แจ้งกฎการจัดตั้งพรรคไว้ว่า หากมีการจัดตั้งพรรคขึ้นพรรคนั้นจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่หากพรรคนั้นไม่ลงสมัคร 2 ปีติดต่อกันจะต้องทำการยุบพรรค สำหรับขั้นตอนการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น
1. ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคของพรรคนั้นๆก่อน
2. ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จของภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ก็ได้เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานภาพเป็นนักศึกษาหรือไม่
3. พรรคนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีกรรมการ อ.ศ.ม.ร. 12 ตำแหน่งเท่ากับ 12 คน และ ส.ม.ร. ชั้นปีละ 8 คน หรือไม่ครบ 8 คนก็ได้เท่ากับ 32 คนหากส่งครบทุกชั้นปี
4. ยื่นใบสมัครต่อกองกิจการนักศึกษาในวันที่มีกำหนดสมัครรับเลือกตั้ง
กองกิจการนักศึกษาจะส่งแบบฟอร์มการสมัครให้พรรคนักศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารแบบฟอร์มลงสมัครับเลือกตั้งประกอบไปด้วย
– ใบสมัครสมาชิกพรรค
– สำเนาเอกสารการสมัครสมาชิกพรรคพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

ติดตามเราผ่าน Social Media
Close