นักวิชาการ มร. ย้ำหน้าที่ของ อ.ศ.ม.ร. เพื่อบริหารกิจการและงบประมาณของกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงดูแลให้ความสะดวกแก่นักศึกษา

Spread the love

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของ อ.ศ.ม.ร. คือบริหารกิจการและงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ดูแลและให้ความสะดวกแก่นักศึกษา

หลังจากผ่านการเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. มาแล้วเป็นที่รู้กันว่าโดยพรรคตะวันใหม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งพร้อมที่จะเริ่มทำหน้าที่ทันทีหลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้นมีนักศึกษามาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี2562 ร้อยละ 25.90 เหตุผลอาจมาจากไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้พอสมควร FASTNEWSจึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักศึกษาไม่ได้มาใช้สิทธิ์นั้นทราบหรือไม่ว่ามีการเลือกตั้ง และทราบหรือไม่ว่าการที่นักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์นั้นนักศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าทราบหรือไม่ว่ามีการเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และทราบหรือไม่ว่า อ.ศ.ม.ร. คืออะไรมีไว้ทำไม จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบถึงเหตุผลที่นักศึกไม่ได้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งและหลายคนก็ไม่ทราบว่า อ.ศ.ม.ร. คืออะไรและเลือกไปแล้วจะ
ได้อะไร

 

                                                              คลิปสัมภาษณ์นักศึกษาม.รามฯ

 

นายวิชาญ พึ่งตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษากองกิจการนักศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า อ.ศ.ม.ร. คือตัวย่อจากคำว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยตัวย่อนี้ก็มาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2522 บทบาทหน้าที่ของ อ.ศ.ม.ร.ตาม พ.ร.บ คือบริหารกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่างๆพิจารณางบประมานและโครงการประจำปีของชมรมต่างๆเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษาเพื่อแถลงโครงการแผนงาน และงบประมานประจำปีของภาคการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาตามที่สภานักศึกษาอนุญาต ออกระเบียบองค์การนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในองค์การนักศึกษา และสามารถให้ชมรมต่างๆเสนอชื่อกรรมการองค์การนักศึกษารายบุคคลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาถอดถอนกรรมการองค์การนักศึกษาตามมติองค์การนักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจสภานักศึกษาด้วยมติต่างๆและก็ดูแลกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเกี่ยวกับซุ้มต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายวิชาญยังได้ขยายความหน้าที่ของ อ.ศ.ม.ร. เพิ่มอีกว่า องค์การนักศึกษามีหน้าที่หลักๆคือดูแลชมรม กลุ่มหรือซุ้มของนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ด้านนันทนาการและอื่นๆอีกมากมายโดยจะมีองค์การนักศึกษาซึ่งเป็นองค์การนักศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับผิดชอบและทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษามีปัญหาด้านวิชาการ คือด้านการเรียนรู้สึกว่าอาจารย์ออกข้อสอบช้ามากอาจมาร้องเรียนกับองค์การนักศึกษาได้เพื่อให้องค์การนักศึกษาทำหนังสือสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยว่าทำไมอาจารย์ถึงออกข้อสอบช้าออกผลการเรียนช้า เป็นต้น และหน้าที่หลักขององค์การนักศึกษาอีกเรื่องจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบในด้านเกี่ยวกับการพิจารณางบประมานกิจกรรมนักศึกษาประจำปีแต่ละปีด้วย ซึ่งได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเป็นผู้มาบริหารและก็พิจารณางบประมานให้กับชมรมและกลุ่มซุ้มต่างๆในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยจะแบ่งแยกกิจกรรมออกเป็น 5 ด้าน ตามด้านประกันคุณภาพการศึกษาคือ 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านศิลปวัฒนธรรม 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 4. ด้านกีฬา 5.ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจะแบ่งให้กับชมรมนักศึกษาและซุ้มต่างๆในการจัดทำกิจกรรมในปีการศึกษานั้นๆ

ติดตามเราผ่าน Social Media
Close