Podcast

Spread the love

 

โครงการอบรมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ (RU Easy Podcast 101)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ ดร. จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (รายวิชา MCS 4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) อาจารย์อาลี ปรียากร (รายวิชา MCS 3461 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และ รายวิชา MCS 2471 การบันทึกเสียงและการตัดต่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

สำหรับผลงานจากโครงการอบรมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์นั้น ผลิตโดยนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพสื่อสารมวลชน (MC in Touch) และนักศึกษาในรายวิชา MCS 2471 การบันทึกเสียงและการตัดต่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แนวคิดของช่องรายการพอดแคสต์ RU Easy Podcast ที่ว่า “คอนเทนต์หลากหลาย ฟังง่าย ฟังสบาย สไตล์ชาวรามฯ” กล่าวคือ เป็นสถานีพอดแคสต์ที่มีรูปแบบหลักคือเป็นรายการพูดคุยที่เน้นให้ผู้ฟังรายการฟังได้ง่าย ผลิตโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีความสนใจเรื่องที่นำเสนอในรูปแบบรายการแตกต่างกันออกไป โดยมีแง่มุมในการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของรายการนั้นๆ ทำให้ช่องรายการนี้เป็นช่องรายการที่มีเนื้อหาหลากหลายประเภท และนำเสนอรายการเพื่อให้ผู้รับฟังสามารถเปิดรับฟังในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชาวรามคำแหงก็สามารถรับฟังรายการได้เช่นกัน

โดยหลังจากที่โครงการอบรมนี้ได้สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษารามคำแหงไม่ว่าจะเรียนคณะใด ที่สนใจผลิตรายการพอดแคสต์ เทคนิคกระบวนการผลิตรายการกระจายเสียงต่างๆ หรือต้องการเผยแพร่รายการของตนเองร่วมกับช่อง RU Easy Podcast สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์อาลี ปรียากร ผ่านอีเมล ali.p@rumail.ru.ac.th

สามารถรับฟังรายการพอดแคสต์ทุกรายการที่ผลิตโดยนักศึกษาในโครงการได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 รับฟังผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Anchor.fm > https://anchor.fm/rueasyhttps://anchor.fm/rueasy

ช่องทางที่ 2 รับฟังผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Spotify > https://spoti.fi/32jeDGD

ช่องทางที่ 3 รับฟังผ่านเว็บไซต์ Google Podcasts > https://bit.ly/3iXrq7k

ช่องทางที่ 4 รับฟังผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Pocket Casts > https://pca.st/zvtovt0n

ช่องทางที่ 5 รับฟังผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Breaker > https://www.breaker.audio/ru-easy-podcast

 

 

ติดตามเราผ่าน Social Media
Close